Egzamin państwowy z wyceny nieruchomości

KANDYDACI

Zgodnie z art. 177 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada wyższe wykształcenie;
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
 • odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;
 • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Z obowiązku ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości zwolnione są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Powyższe ustala się na podstawie suplementu do dyplomu lub zaświadczenia uczelni (art. 177 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Z obowiązku odbycia praktyk zawodowych zwolnione są osoby, które:

 • odbyły praktykę w zakresie wyceny nieruchomości objętą programem studiów w wymiarze jednego semestru, pod warunkiem, że praktyka była realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych lub
 • posiadają udokumentowane dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego składają do ministra wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, nie później niż na 40 dni przed wyznaczonym terminem postępowania kwalifikacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaraniu za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia;
 • dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości;
 • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające wizerunek kandydata;
 • dziennik praktyki zawodowej lub inny dokument potwierdzający praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w przypadkach, o których mowa w art. 177 ust. 2 i 2b ustawy;
 • sześć samodzielnie sporządzonych projektów operatów szacunkowych w przypadku wyboru trybu części ustnej egzaminu polegającej na omówieniu procedur wyceny nieruchomości zastosowanych w projektach operatów szacunkowych;
 • dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

W przypadku składania kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymagane jest poświadczenie za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Po sprawdzeniu kompletności wniosku minister przekazuje wniosek Komisji w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

SPOSÓB I TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Termin postępowania kwalifikacyjnego obejmuje datę pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, zwanego dalej „etapem wstępnym”, oraz datę drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, zwanego dalej „egzaminem”.

Kandydat może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, jeżeli spełnia warunki określone w art. 177 ustawy.

Kandydat składa do ministra wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem etapu wstępnego. We wniosku, kandydat wskazuje termin postępowania kwalifikacyjnego, podając dzień, miesiąc i rok etapu wstępnego oraz dzień, miesiąc i rok przyporządkowanego do niego egzaminu, a także wskazuje wybrany tryb części ustnej egzaminu.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w dwóch etapach. W trakcie etapu wstępnego zespół kwalifikacyjny ustala, czy kandydat spełnia warunki, o których mowa w art. 177 ustawy. W przypadku dołączenia do wniosku projektów operatów szacunkowych zespół kwalifikacyjny sprawdza, czy projekty dotyczą nieruchomości, o których mowa rozporządzeniu.

W trakcie egzaminu obejmującego część pisemną i ustną zespół kwalifikacyjny sprawdza przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydata do wykonywania działalności zawodowej.

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU

Część pisemna egzaminu trwa 90 minut i polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z 90 pytań. Zakres merytoryczny pytań obejmuje zagadnienia określone w przepisach dotyczących minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Za każdą odpowiedź w teście przyznaje się:

 • za odpowiedź prawidłową – 1 punkt, przy czym za prawidłową uznaje się odpowiedź wskazującą wszystkie poprawne odpowiedzi cząstkowe;
 • za odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi – 0 punktów.

 Do części ustnej egzaminu mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali z testu co najmniej 65 punktów.

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Przygotowanie praktyczne kandydatów sprawdza się w części ustnej egzaminu. Zgodnie z dokonanym wyborem trybu części ustnej egzaminu kandydat:

 • omawia procedury wyceny nieruchomości zastosowane w dwóch projektach operatów szacunkowych wybranych przez zespół kwalifikacyjny spośród sześciu dołączonych do wniosku albo
 • omawia dwie wylosowane procedury wyceny nieruchomości, z uwzględnieniem rodzaju nieruchomości i celu wyceny.

Po omówieniu przez kandydata procedur wyceny nieruchomości, zespół kwalifikacyjny, do każdej z dwóch omówionych procedur wyceny nieruchomości, zadaje po trzy pytania dotyczące podstaw prawnych, zastosowanych podejść, metod i technik wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, a także analizy rynku nieruchomości.

Omówienie każdej procedury wyceny nieruchomości jest oceniane w czterostopniowej skali od 0 do 3 punktów. Każda odpowiedź na pytanie zespołu kwalifikacyjnego jest oceniana w czterostopniowej skali od 0 do 3 punktów.

Część ustną egzaminu uznaje się za zakończoną wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat uzyskał co najmniej 14 punktów z ogólnej liczby 24 punktów możliwych do uzyskania.

W przypadku zakończenia części ustnej egzaminu wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za zakończone wynikiem pozytywnym.

W przypadku zakończenia części ustnej egzaminu wynikiem negatywnym postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za zakończone wynikiem negatywnym. Kandydat, który zakończył część ustną egzaminu wynikiem negatywnym lub nie przystąpił do części ustnej egzaminu, może złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu. Kandydat składa do ministra wniosek nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem egzaminu.

INNE OPŁATY I BONIFIKATY

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne jest uzależniona od etapu postępowania kwalifikacyjnego i wynosi:

 • za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej „etapem wstępnym” – 250 zł;
 •  w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, zwanym dalej „egzaminem”:
 1. za część pisemną egzaminu – 450 zł,
 2. za część ustną egzaminu – 450 zł.

 

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne kandydat wnosi w całości za etap wstępny i za egzamin. W przypadku ponownego przystąpienia przez kandydata do części pisemnej i ustnej egzaminu wysokość opłaty za egzamin wynosi 450 zł odpowiednio za każdą część egzaminu.

Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi:

 • za całość postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku gdy kandydat nie później niż na 7 dni przed terminem etapu wstępnego wycofa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
 • za część pisemną i ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat:
 1. nie został dopuszczony do egzaminu,
 2. nie później niż na 7 dni przed terminem części pisemnej egzaminu wycofał wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu; 
 • za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat:
 1. nie stawił się na części pisemnej egzaminu,
 2. zakończył część pisemną egzaminu wynikiem negatywnym,
 3. wycofał wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu, nie później niż na 7 dni przed terminem tej części egzaminu.

 

Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega również zwrotowi:

 • za część pisemną i ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie przystąpił do części pisemnej egzaminu,
 •  za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie przystąpił do tej części egzaminu – jeżeli nastąpiło to z przyczyn losowych, a kandydat złożył udokumentowany wniosek o zwrot wniesionej opłaty w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu, do których kandydat nie przystąpił.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W 2020 ROKU

pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 28 lutego 2020 r.
drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 19-20 marca 2020 r.

pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 18 marca 2020 r.
drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 23-24 kwietnia 2020 r.

pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 22 kwietnia 2020 r.
drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 28-29 maja 2020 r.

pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 27 maja 2020 r.
drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 30-31 lipca 2020 r.

pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 29 lipca 2020 r.
drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 24-25 września 2020 r.

pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 23 września 2020 r.
drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 29-30 października 2020 r.

pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 28 października 2020 r.
drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 3-4 grudnia 2020 r.

 
DODATKOWE INFORMACJE

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek i załączniki można złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa lub przesłać na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Gospodarki Nieruchomościami
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

• Termin egzaminów 20-21 listopada 2014 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 77.00% zdających, w części ustnej 64.00%
• Termin egzaminów 16-17 października 2014 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 56.00% zdających, w części ustnej 59.00%
• Termin egzaminów 18-19 września 2014 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 65.00% zdających, w części ustnej 55.00%
• Termin egzaminów 21-22 sierpnia 2014 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 65.00% zdających, w części ustnej 53.00%
• Termin egzaminów 24-25 lipca 2014 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 62.00% zdających, w części ustnej 60.00%
• Termin egzaminów 26-27 czerwca 2014 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 76.00% zdających, w części ustnej 45.00%
• Termin egzaminów 22-23 maja 2014 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 62.00% zdających, w części ustnej 73.00%
• Termin egzaminów 24-25 kwietnia 2014 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 80.00% zdających, w części ustnej 58.00%
• Termin egzaminów 12-13 grudnia 2013 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 40.00% zdających, w części ustnej 69.00%
• Termin egzaminów 14-15 listopada 2013 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 26.00% zdających, w części ustnej 61.00%
• Termin egzaminów 10-11 października 2013 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 33.00% zdających, w części ustnej 55.00%
• Termin egzaminów 12-13 września 2013 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 44.00% zdających, w części ustnej 56.00%
• Termin egzaminów 08-09 sierpnia 2013 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 70.00% zdających, w części ustnej 51.00%
• Termin egzaminów 13-14 czerwca 2013 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 20.00% zdających, w części ustnej 63.00%
• Termin egzaminów 16-17 maja 2013 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 45.00% zdających, w części ustnej 53.00%
• Termin egzaminów 18-19 kwietnia 2013 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 40.00% zdających, w części ustnej 53.00%
• Termin egzaminów 21-22 marca 2013 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 47.00% zdających, w części ustnej 44.00%
• Termin egzaminów 13-14 grudnia 2012 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 36.00% zdających, w części ustnej 56.00%
• Termin egzaminów 22-23 listopada 2012 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 31.00% zdających, w części ustnej 44.00%
• Termin egzaminów 25-26 października 2012 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 25.00% zdających, w części ustnej 42.00%
• Termin egzaminów 27-28 września 2012 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 38.00% zdających, w części ustnej 46.00%
• Termin egzaminów 23-24 sierpnia 2012 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 18.00% zdających, w części ustnej 57.00%
• Termin egzaminów 5-6 lipca 2012 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 21.00% zdających, w części ustnej 53.00%
• Termin egzaminów 24-25 maja 2012 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 47.00% zdających, w części ustnej 58.00%
• Termin egzaminów 26-27 kwietnia 2012 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 41.00% zdających, w części ustnej 59.00%
• Termin egzaminów 29-30 marca 2012 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 49.00% zdających, w części ustnej 53.00%
• Termin egzaminów 15-16 grudnia 2011 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 28.00% zdających, w części ustnej 57.00%
• Termin egzaminów 17-18 listopada 2011 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 26.00% zdających, w części ustnej 48.00%
• Termin egzaminów 27-28 października 2011 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 17.00% zdających, w części ustnej 55.00%
• Termin egzaminów 22-23 września 2011 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 16.00% zdających, w części ustnej 67.00%
• Termin egzaminów 25-26 sierpnia 2011 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 56.00% zdających, w części ustnej 48.00%
• Termin egzaminów 7-8 lipca 2011 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 49.00% zdających, w części ustnej 50.00%
• Termin egzaminów 16-17 czerwca 2011 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 31.00% zdających, w części ustnej 53.00%
• Termin egzaminów 26-27 maja 2011 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 27.00% zdających, w części ustnej 58.00%
• Termin egzaminów 16-17 grudnia 2010 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 24.00% zdających, w części ustnej 57.00%
• Termin egzaminów 18-19 listopada 2010 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 51.00% zdających, w części ustnej 54.00%
• Termin egzaminów 28-29 października 2010 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 43.00% zdających, w części ustnej 45.00%
• Termin egzaminów 23-24 września 2010 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 42.00% zdających, w części ustnej 60.00%
• Termin egzaminów 24-26 czerwca 2010 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 27.00% zdających, w części ustnej 52.00%
• Termin egzaminów 27-28 maja 2010 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 36.00% zdających, w części ustnej 52.00%
• Termin egzaminów 22-23 kwietnia 2010 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 26.00% zdających, w części ustnej 50.00%
• Termin egzaminów 25-26 marca 2010 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 42.00% zdających, w części ustnej 38.00%
• Termin egzaminów 26-26 lutego 2010 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 29.00% zdających, w części ustnej 46.00%
• Termin egzaminów 17-18 grudnia 2009 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 41.00% zdających, w części ustnej 39.00%
• Termin egzaminów 26-27 listopada 2009 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 35.00% zdających, w części ustnej 54.00%
• Termin egzaminów 22-23 października 2009 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 14.00% zdających, w części ustnej 59.00%
• Termin egzaminów 17-18 września 2009 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 36.00% zdających, w części ustnej 44.00%
Termin egzaminów 25-26 czerwca 2009 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 40.00% zdających, w części ustnej 43.00%
Termin egzaminów 28-29 maja 2009 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 36.17% zdających, w części ustnej 50.00%
Termin egzaminów 23-24 kwietnia 2009 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 0.00% zdających, w części ustnej 40.00%
Termin egzaminów 26-27 marca 2009 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 7.60% zdających, w części ustnej 55.93%
Termin egzaminów 22-23 listopada 2007 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 39.53% zdających, w części ustnej 64.71%
Termin egzaminów 25-26 października 2007 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 39.53% zdających, w części ustnej 29.41%
Termin egzaminów 27-28 września 2007 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 18.89% zdających, w części ustnej 54.00%
Termin egzaminów 28-29 czerwca 2007 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 18.42% zdających, w części ustnej 40.82%
Termin egzaminów 24-25 maja 2007 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 16.07% zdających, w części ustnej 45.45%
Termin egzaminów 26-27 kwietnia 2007 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 24.53% zdających, w części ustnej 38.24%
Termin egzaminów 15-16 marca 2007 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 32.56% zdających, w części ustnej 50.00%
Termin egzaminów 15-16 lutego 2007 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 23.40% zdających, w części ustnej 27.50%
Termin egzaminów 14-15 grudnia 2006 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 29.23% zdających, w części ustnej 38.24%
Termin egzaminów 23-24 listopada 2006 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 8.70% zdających, w części ustnej 33.33%
Termin egzaminów 26-27 października 2006 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 20.00% zdających, w części ustnej 37.93%
Termin egzaminów 28-29 września 2006 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 14.29% zdających, w części ustnej 36,76%
Termin egzaminów 28-29 czerwca 2006 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 33.33% zdających, w części ustnej 31.82%
Termin egzaminów 25-26 maja 2006 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 28.26% zdających, w części ustnej 37.50%
Termin egzaminów 27-28 kwietnia 2006 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 14.61% zdających, w części ustnej 41.38%
Termin egzaminów 30-31 marca 2006 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 38.60% zdających, w części ustnej 25.88%
Termin egzaminów 15-16 grudnia 2005 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 20,00% zdających, w części ustnej 46,88%
Termin egzaminów 24-25 listopada 2005 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 18.75% zdających, w części ustnej 23.81%
Termin egzaminów 27-28 października 2005 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 35.29% zdających, w części ustnej 40.91%
Termin egzaminów 29-30 września 2005 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 26.87% zdających, w części ustnej 35.56%
Termin egzaminów 25-26 sierpnia 2005 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 31.70% zdających, w części ustnej 57.14%
Termin egzaminów 16-17 czerwca 2005 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 40% zdających, w części ustnej 37.93%
Termin egzaminów 2-3 czerwca 2005 r.
Wynik pozytywny w części pisemnej uzyskało 46.15% zdających, w części ustnej 40%

 Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information