ZOSTAŃ RZECZOZNAWCĄ MAJĄTKOWYM

PRAKTYKI Z WYCENY
NA NOWYCH ZASADACH
JUŻ OD KWIETNIA

strona główna strona główna
 
 
:: News
 
Zgodnie z art. 177 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami uprawnienia (2014-01-17) więcej >>
Prawo użytkowania wieczystego polega na korzystaniu przez użytkownika (2014-01-07) więcej >>
Załącznik do komunikatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia (2014-01-03) więcej >>

   
wszystkie informacje wszystkie ogłoszenia
  Fill the application

Mediator sądowy


Nowelizując Kodeks Postępowania Cywilnego oraz Kodeks Postępowania Karnego ustawodawca wprowadził instytucję mediacji, umożliwiającą stronom rozwikłanie sporu, pojednanie się, przy ich uczestnictwie i zaangażowaniu oraz przy udziale niezależnego podmiotu trzeciego-mediatora. Zgodnie z treścią art. 10 kpc. „w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem”. Mediator sądowy został oficjalnie wpisany na listę zawodów.
Kurs został przygotowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Program obejmuje niezbędne zagadnienia związane z mediacjami w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych.


CEL SZKOLENIA

Celem kursu jest psychologiczno-prawno-pedagogiczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia mediacji. Słuchacze kursu poznają prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego lub stronami sporu cywilnego; psychologiczne mechanizmy powstania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów; trening umiejętności mediacyjnych.

UCZESTNICY

Kurs prowadzony jest zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów Sądowych. Kierowany jest do osób, które legitymując się wykształceniem wyższym i niekaralnością mogłyby prowadzić postępowanie mediacyjne między stronami w formie pozasądowego rozstrzygania sporu.
Mediatorzy w sprawach karnych i dla nieletnich powinni posiadać wykształcenie prawnicze, psychologiczne lub pedagogiczne*.
Mediatorzy w sprawach cywilnych wykształcenie wyższe. Na zajęciach uczestnicy zdobywają wiedzę zgodną z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. U. nr 56, poz. 591 z 2001 r., Dz. U. nr 108, poz. 1020 z 2003 r.)
*Wymogi jakie powinien spełniać kandydat na mediatora dla każdego typu mediacji są inne (regulowane przez odrębne rozporządzenia).

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerów mediacji sądowej, ze szczególnym podkreśleniem standardów postępowania mediatora w sprawach nieletnich, rodzinnych, karnych i cywilnych.

KOSZTY I TERMINY
                            
       Miasto        Cena      Termin rozpoczęcia       Cena promocyjna    Raty prom.    Promocja ważna do:  
 Gdańsk  1200zł   2014-04-26   1000 zł   -   2014-04-23 
 Poznań  1200zł   2014-05-16   1000 zł   -   2014-04-30 
 Warszawa  1200zł   2014-05-24   1000 zł   -   2014-05-21 
Tutaj sprawdz dokladny adres

Nr konta:
BZ WBK SA 77 1500 1706 1217 0000 1464 0000


CZAS TRWANIA

Zajęcia odbywają się co 2,3 tygodnie (60 godzin zajęć). Szkolenie kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie umożliwiające mu wpisanie się na listę MEDIATORÓW SĄDOWYCH w sprawach karnych oraz nieletnich. Decyzję podejmuje Prezes Sądu Okręgowego.

PROGRAM

Program podzielony jest na trzy bloki tematyczne obejmujące:

I. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawą czynu zabronionego:
1. podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich, karnych, cywilnych i rodzinnych
2. szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego,
3. prawa i obowiązki mediatora,
4. zagadnienia etyki zawodowej mediatorów,
5. zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego,
6. zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości,
7. prowadzenie dokumentacji,
8. międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
II. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:
1. wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
2. procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) — podobieństwa i różnice,
3. stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na Świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe),
4. różne modele mediacji pokrzywdzony—sprawca,
5. wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej),
6. mediacje w prawie rodzinnym, karnym i cywilnym.
III. Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:
1. prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację,
2. dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją,
3. prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych),
4. komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań),
5. pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody,
6. opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.


DODATKOWE INFORMACJE

Miejsce zajęć
w Gdańsku: sale konferencyjne przy ul. Klonowej 1, sale dydaktyczne Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12
w Warszawie: sale dydaktyczne przy al. Jerozolimskich 44
w Poznaniu: sale dydaktyczne III LO przy ul. Strzeleckiej 10

  Wypełnij elektroniczny fomularz zgłoszenia       

KONTAKT
Z KONSULTANTEMGDAŃSK
tel.  58 34 60 311
fax. 58 73 22 513
godz. 830-1630

KATOWICE
tel. 32 720 28 42
fax. 32 720 28 43
godz. 830-1630

KRAKÓW
tel. 12 378 97 12
fax. 12 378 97 48
godz. 830-1630

POZNAŃ
tel.  61 852 76 15
fax. 61 624 37 38
godz. 830-1630

SZCZECIN
tel. 91 881 24 25
fax. 91 881 20 27
godz. 830-1630

WARSZAWA
tel. 22 825 75 78
fax. 22 203 59 78
godz. 830-1630

WROCŁAW
tel. 71 733 65 36
fax. 71 733 65 34
godz. 830-1630


BIAŁYSTOK
tel. 85 733 66 75
e-mail bialystok@top.com.pl
godz. 830-1630

ŁÓDŹ
tel. 42 299 28 06
e-mail lodz@top.com.pl
godz. 830-1630


Company    Contact us & map    References    Education    Application    Valuation    certyfikacja    Law&Knowledge    Download    Bookshop    Work    Privacy    ISO 9001
C 2014 Profil   Najlepiej ogladac w Chrome, Opera, Mozilla, IE  Polski    Deutsch  
strona główna strona główna